Wyspa Odkrywców |

 1. Przedszkole działa przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc – utworzona zostaje lista rezerwowa.
 3. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odbierane przez osoby pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 4. Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych przez wychowawczynie.
 5. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do dostarczenia do placówki pidżamek oraz do co dwutygodniowej ich zmiany na świeże (w przypadku dzieci leżakujących).
 6. Dziecko powinno być zaopatrzone w buciki zmienne oraz dodatkowe ubranko w razie zabrudzenia.
 7. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 8. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić wychowawcy, by móc odliczyć koszty dziennego wyżywienia dziecka wg cennika.
 9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczycielki prowadzącej przedszkole wraz z podaniem czasu nieobecności dziecka.
 10. Czas pracy przedszkola obejmuje godziny od 6:45 do godziny 17:15, od poniedziałku do piątku.
 11. W przedszkolu realizowany jest program: „Zanim będę uczniem. Program wychowania przedszkolnego” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową.
 12. Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
 13. Realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci, takie jak: języki angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne, rytmika, biblioterapia.
 14. Dzieciom przebywającym w placówce zapewnione jest całodzienne wyżywienie przygotowywane przez firmę cateringową zgodne z normami opracowanymi przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 15. Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych rzeczy wartościowych.
 16. Za przyniesione przez dziecko wartościowe przedmioty przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 10 każdego miesiąca. Osoba prowadząca przedszkole uprawniona jest do skreślenia z listy dzieci w wypadku nieregularnego wpłacania odpłatności.
 18. Informację o rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola należy złożyć na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
 19. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress